Monday, January 28, 2013

Ahmed ya Muhammad Naam rakhne ki Barkat

* Ahmed ya Muhammad Naam rakhne ki Barkat *
Farman-e-Mustafa:
Roz-e-Qiyamat 2 Shakhs Allah k Huzoor kharay kiye jaenge hukum hoga inhain Jannat main lai jao, Arz karen: Elahi! Hum kisi amal per Jannat main qabil huwe hum ne to koi kaam Jannat ka na kiya. Allah farmaega: Jannat main jao Main ne halaf farmaya hai k jiska Naam Ahmed ya Muhammad ho Dozakh main na jaega. (Al Firdous Bamaa Soor-ul-Khitab, Jild 2, Hadis 8837)