Saturday, February 16, 2013

Hadith: Auliya Kiram ki Shan

>> Auliya Kiram ki Shan <<

Farman-e-Mustafa:
Bhalai aur apni Hajatain khoobsurat chehray walon se talab karo. (Al-Majma-ul-Kabeer, Hadis 11110, Jild 11, Page 67)