Tuesday, May 21, 2013

Asatazah Ke Liye 30 Rozah Tarbiyati Course


asatazah Ke Liye 30 Rozah Tarbiyati Course

Is Course ki Khususiat:
Farz Uloom, Dawateislami ke Madani Kamon ki Tarbiyat aur Mazeed bohat kuch.

Aaghaz: Yakum (8) June 2013 baroz (Hafta)
Contact: 02134921389-90-91