Monday, May 20, 2013

Talaba Ke Liye 41 Rozah Tarbiyati Course

Talaba Ke Liye 41 Rozah Tarbiyati Course

Is Course ki Khususiat:
Namaz, Wuzu, Ghusl aur Namaz e Janaza ke Ahkam, Durust Talaffuz se Quran Pak ki Tilawat, Dars o Bayan, Neki ki Dawat aur Deegar Madani Kam.

Aaghaz: Yakum (1) June 2013 baroz (Hafta)
Contact: 02134921389-90-91