Saturday, June 27, 2015

sadqa-e-fitr-2015

Hazrat Abdullah Bin Umar Se Marwi, Ke Rasool Allah ny Zakat Fitr Aik Saa Khurma ya Jao, Ghulam o Aazad Mard o Aurat Chotay aur Baray Musalmano Par Muqarrar Ki aur Ye Hukum Farmaya: Ke Namaz Ko Janay Se Peshtar Ada Karen..

Sadqa e Fitr Ki Miqdar 2015 Pakistan:
Kishmish RS#2560
Khajoor RS#1280
Jao Rs#240
Gandum Rs#100

Aap Bhi Achi Achi Niyyaton Ke Saath Dawat-e-Islami Ka Sath Dijiye aur Apnay Sadaqat, Nafilat Waghera Dawat-e-Islami Ko Jama Karwaiye
For Online Donation:
Sadaqat-e-Wajiba: http://www.dawateislami.net/donation/wajiba.do
Sadaqat-e-Nafila: http://www.dawateislami.net/donation/nafila.do
Account Details to Deposit: http://websites.dawateislami.net/islam/donation/index.php?page=bank-deposit